Jiangsu Trade Union Federation  Tel: 025-8353-6290

202 North Zhongshan Road, Nanjing 210003, Jiangsu, China
Trade union federation in Jiangsu province affiliated to the All China Federation of Trade Unions
 
Map placements may be only approximate. Please check site.