Find more
Telecom Companies in Beijing

China Telecom Corporation Ltd  Tel: 010-6642-8166

31 Jin Rong Street, Beijing 100032, China
Provider of wire-line telecommunication services in 31 provinces/autonomous regions/municipalities including Shanghai, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Guangxi Zhuang, Chongqing, Sichuan, Hubei, Hunan, Yunnan, Hainan, Guizhou etc
Related Keywords: www.chinatelecom.com.cn, Qinghai, Gansu, Shaanxi, Xinjiang Uygur, Ningxia Hui, ADSL, ISPs, telephones connections, phones

Listed company: NYSE: CHA

 
Map placements may be only approximate. Please check site.